Mine værktøjer
Du er her: Forside

Energi- og miljødata med fokus på gas

Formålet med hjemmesiden er at give et overblik over energiforbruget i Danmark og de miljømæssige konsekvenser, det har. På siden kan du blandt andet finde data om det globale og det danske energiforbrug og naturgassens andel i energiforsyningen. Du kan også finde data vedrørende emissioner/udslip fra forskellige typer af anvendelse af naturgas.

Baggrund

De fossile brændsler er en forudsætning for den levestandard vi har i dag. De fossile brændsler dækker omtrent ¾ af verdens energiforbrug mens den sidste ¼ stammer fra bl.a. atomkraft, vand- og vindkraft og biobrændsel.

Det er ingen hemmelighed, at energisektoren står over for en række udfordringer de kommende år. Det handler om ressourcer, forsyningssikkerhed, klima og miljø.

På miljøområdet er der allerede sket meget; omlægningen fra kul og olie til naturgas og vedvarende energi har – sammen med røggasrensning på kraftværkerne og udnyttelsen af spildvarme fra el produktion via kraftvarme – ført til væsentlige reduktioner i miljøbelastningen fra energisektoren. 

Ser man isoleret på naturgassen, er der den fordel, at den ikke indeholder aske og næsten ingen svovl. Desuden er kulstofindholdet væsentligt mindre per energienhed end i kul og olie. Set under ét, har naturgasanvendelsen bidraget til en betydelig reduktion af miljøbelastningen fra den samlede energisektor.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017