Mine værktøjer
Du er her: Forside Klima og energi Energiforbrug i Danmark Produktion og reserver

Produktion og reserver

Energistyrelsen foretager hvert år en opgørelse af de danske olie‐ og gasressourcer. Den seneste opgørelse findes i rapporten ”Danmarks olie- og gasproduktion 2015” /16/.

Producerede mængder og ressourcer opgjort pr. 1. januar 2016 /16/


Olie
mio. m3
salgsgas*
mia. nm3
Produktion (siden 1972 for olie og 1984 for gas) 414  168
Reserver  78 16
Betingede ressourcer1)  82 64
Teknologiske ressourcer2)  15  12,5
Efterforskningsressourcer3)  34 18


* Salgsgas: fremtidig produktion fratrukket injektion samt forbrug til brændstof og flaring

I 2015 var den samlede produktion af gas 4,5 mia. Nm3. Af den samlede gasproduktion udgjorde salgsgassen ca. 84 pct. Den resterende del af gasproduktionen er enten reinjiceret i udvalgte felter til forbedring af indvindingen eller brugt som brændstof på platformene. En mindre del af gassen er afbrændt uden nyttiggørelse (flaring) af tekniske og sikkerhedsmæssige årsager. Gas som brændstof på Nordsøen udgjorde i 2015 13 pct. af gasproduktionen. Flaring udgjorde 2 pct. af gasproduktionen, mens 1 pct. blev re-injiceret på Siri.

1) Reserver omfatter fremtidig indvinding fra eksisterende produktionsanlæg og udbygninger, som er sandsynliggjort. 

2) Betingede ressourcer omfatter projekter for udbygninger af fund og nye felter eller videreudbygning af eksisterende felter, hvor det tekniske eller kommercielle grundlag endnu ikke er på plads til en endelig beslutning om udbygning.

3) Teknologiske ressourcer er et skøn over de mængder af olie og gas, der vurderes yderligere at kunne indvindes ved brug af ny teknologi som for eksempel brug af CO2-injektion.

 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017