Mine værktøjer
Du er her: Forside Klima og energi Energipolitik i Danmark

Energipolitik i Danmark

Dansk energipolitik har traditionelt været styret af energipolitiske aftaler, der er indgået med en bred kreds af Folketingets partier. Den brede opbakning sikrer stabilitet i forhold til den førte energipolitik, hvilket er vigtigt for energibranchens parter, fordi investeringerne i energisektoren ofte er meget langsigtede.  

Den seneste store energipolitiske aftale blev indgået i marts 2012 mellem en bred kreds af Folketingets partier. Aftalen dækker perioden 2012-2020. Med aftalen blev der sikret bred politisk opbakning til en ambitiøs grøn omstilling med fokus på energieffektivisering og mere vedvarende energi i form af flere vindmøller, mere biogas og mere biomasse.

Den 22. marts 2012 indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en ambitiøs og politisk bred energiaftale. Energiaftalen bidrager til at skabe grøn vækst i Danmark. Aftalens initiativer peger frem mod det langsigtede mål om en omstilling til vedvarende energi i 2050. Samtidig skal der sikres en fortsat høj forsyningssikkerhed i Danmark /1/.

Energiaftalen indeholder tiltag, der skal sikre, at der både i bygninger og i erhvervslivet gennemføres energieffektiviseringer i forbindelse med køb af nyt udstyr, udskiftninger, renoveringer mv. Energiaftalens samlede initiativer resulterer i, at bruttoenergiforbruget reduceres med 7,6 pct. i 2020 i forhold til 2010.

Der blev lagt op til, at med hensyn til gasinfrastrukturen udarbejdes inden udgangen af 2013 en analyse af, hvordan den kan bruges fremover – både i omstillingsperioden, hvor naturgas fortsat vil spille en rolle, men også hvordan infrastrukturen kan bruges, når biogas og andre vedvarende gasformer/grønne gasse overtager naturgassens rolle. Energistyrelsens analysearbejde, som er gennemført sammen med Energinet.dk og resultater publiceret i 2014, tegner et billede af, at gassystemet i stigende grad vil kunne anvendes til den grønne omstilling, herunder også til distribution af VE-gasser, som i takt med den teknologiske udvikling gradvis forventes at afløse naturgassen på det danske gasmarked /26/. 

Selv om der i mange lande fokuseres på omstilling til vedvarende energi vil fossile brændsler dog fortsat spille en central rolle i energiforsyningen i de næste årtier. Egen udnyttelse af danske gasressourcer har desuden bidraget til at mindske Danmarks afhængighed af import.

 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017