Mine værktøjer
Du er her: Forside Klima og energi Klimastrategi I Danmark

Klimastrategi i Danmark

Dansk klimapolitik er baseret på, at Danmark skal bidrage til at begrænse den globale opvarmning, leve op til sine internationale forpligtelser, og at den danske klimaindsats skal være omkostningseffektiv.

Folketinget vedtog i 2014 den danske klimalov. Klimaloven skal sikre en fast retning og nogle rammer omkring den danske klimapolitik.

Her er aftalens hovedpunkter:

  • Reduktion af drivhusgasser

Danmarks udledning af drivhusgasser i 2020 reduceres med 40 procent i forhold til niveauet i 1990.

Aftaleparterne lægger vægt på, at klimaindsatsen skal skabe job og ikke koste job. Det skal ske ved at gøre brug af moderne teknologier, sikre synergieffekter i alle sektorer og ved at sikre, at det danske erhvervsliv forbliver konkurrencedygtigt.

  • Etablering af et uafhængigt klimaråd

Der nedsættes per 1. januar 2015 et nyt uafhængigt klimaråd, der skal fremme gennemsigtighed og et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks klimapolitik.

Klimarådet skal bidrage med uafhængig rådgivning til regeringen om omstillingen til et lavemissionssamfund.

Klimarådet skal mindst én gang årligt komme med anbefalinger til regeringen om klimaindsatsen, så denne kan indrettes omkostningseffektivt og under hensyn til vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse.

  • Årlig klimapolitisk redegørelse

For at fremme en bred politisk og samfundsmæssig debat udarbejder klima-, energi- og bygningsministeren en årlig klimapolitisk redegørelse, der skal indeholde et samlet overblik over klimapolitikken og klimaindsatsen samt klimarådets anbefalinger og regeringens stillingtagen hertil.

Den klimapolitiske redegørelse vil blive oversendt til Folketinget og således indgå i den løbende klimapolitiske debat.

  • Nationale klimamålsætninger

Med klimaloven forpligtes klima-, energi- og bygningsministeren til mindst hvert 5. år at fremsætte nationale klimamålsætninger med et perspektiv på 10 år.

Den til enhver tid siddende klima-, energi- og bygningsminister forpligtes således til løbende over for Folketinget at fremsætte nationale klimamålsætninger inden for disse rammer.

  • Finansiering af klimalov og klimaråd

Udgifterne til klimarådet, herunder til sekretariatet og øvrige klimalovsaktiviteter, samt opnormering af Energistyrelsens arbejde med nationalt klima fastlægges til 12 millioner kroner årligt, hvoraf 3 millioner kroner årligt tilføres til Energistyrelsen /74/.

 


Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017