Mine værktøjer
Du er her: Forside Miljølovgivning

Miljølovgivning

Miljølovgivningen er baseret på EU’s rammelovgivning. I lovgivningen fastlægges de generelle mål og principper, fordeling af kompetence mellem myndighederne og procedurer. Rammelovgivningen udmøntes i bekendtgørelser og følges ofte op med vejledninger.

International regulering af luftforurening

Der er tre overordnede politiske rammer for det internationale samarbejde om begrænsning af luftforurening: 

1. Luftkvalitetsdirektivet.I luftkvalitetsdirektivet er der fastsat grænseværdier for koncentrationen af bestemte stoffer, og der er krav om, at luftforureningen skal måles. Luftkvalitetsdirektivets formål er at sikre, at den luft vi indånder, er så ren, at den ikke udgør et sundhedsproblem. Derfor står der en række målestationer forskellige steder i Danmark. Luftkvalitetsdirektivet stiller bl.a. krav til er PM2.5 (de fine partikler) og NO2. Regler for luftkvalitet er implementeret i den danske bekendtgørelse BEK nr 1326 af 21/12/2011

2. NEC-direktivet (emissionslofter). Der er fastsat nationale emissionslofter for NOx, VOC, ammoniak og SO2.

3. Konventionen for Langtransporteret grænseoverskridende luftforurening (LRTAP-konventionen) til at overholde de samme emissionslofter for NOx, VOC, ammoniak og SO2 som fastsat i NEC-direktivet.  

Luftkvalitetsdirektivet, NEC-direktivet og LRTAP understøttes af en omfattende kildespecifik lovgivning, der sikrer, at vi overholder grænseværdierne fastsat i direktiverne og konventionen. Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

National regulering af luftforurening 

I Danmark er der regler for virksomhedernes produktion og grænser for hvor meget de må forurene. Miljøstyrelsen har udarbejdet flere vejledninger om begrænsning af luftforurening til hjælp både for de godkendende myndigheder og de virksomheder, der skal gives miljøgodkendelser til.

Se under Luftvejledning

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for luft udvikler og formidler viden om målinger af emissioner til luften fra industrivirksomheder og energiproducerende anlæg.

 

 

 


Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017