Mine værktøjer
Du er her: Forside Miljølovgivning Miljøkrav EU-direktiver

EU-direktiver

Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC-direktivet) er EU-direktiv fra 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening. Direktivet kræver, at større, navngivne industrivirksomheder skal have integreret godkendelse af alle direkte og indirekte emissioner til luft, vand, jord, støj mv.; de såkaldte I-virksomheder.

IPPC-direktivet erstattes af det nye IED-direktiv (Industrial Emissions Directive). Det er trådt i kraft d. 6. januar 2011 og skal inden d. 6. januar 2013 implementeres i dansk ret gennem ændring af love og bekendtgørelser.

I lovgivningen fastlægges de generelle mål og principper, fordeling af kompetence mellem myndighederne og procedurer. Rammelovgivningen udmøntes i bekendtgørelser og følges ofte op med vejledninger.  

IED-direktivet samler syv eksisterende direktiver om industriemissioner i et direktiv. Direktiver er implementeret i dansk lovgivning ved hjælp af relevante bekendtgørelser:

  1. IPPC-direktivet (Miljøbeskyttelsesloven, Husdyrgodkendelsesloven og godkendelsesbekendtgørelser),
  2. Forbrændingsdirektivet (2000/76) (Bekendtgørelse nr. 1451 af 20/12/2012 (Affaldsforbrændingsbekendtgørelsen))
  3. Direktivet om store fyringsanlæg (2001/80) (Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg, bekendtgørelse nr. 513 af 22/05/2016 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg),
  4. Direktivet om emission af organiske opløsningsmidler (1999/13) (Bekendtgørelse nr 1491 af 07/12/2015  - VOC-bekendtgørelsen) og
  5. (6 og 7)Tre direktivet rettet mod titanium-dioxid-industrien (78/176, 82/883 og 92/112 – ikke relevante for Danmark med undtagelse af bekendtgørelse nr 1444 af 20/12/2012 om forbud mod tilførsel og udledning af affald fra titandioxidindustrien til offentlige spildevandsanlæg, vandløb, søer eller havet).

Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2193 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg (MCP-direktivet) blev offentliggjort den 25. november 2015. Formålet med direktivet er at nedbringe emissionen med SO2, NOx og støv (partikler) fra mellemstore fyringsanlæg (1 – 50 MW). Direktivet skal være implementeret i dansk lovgivning senest den 19. december 2017. Det kan således forventes at Miljøstyrelsen udsteder nye bekendtgørelsen for en række anlæg inden for størrelsen 1-50 MW.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017