Mine værktøjer
Du er her: Forside Miljøpåvirkning

Miljøpåvirkning

Udslip af forskellige skadelige stoffer til atmosfæren kan skyldes naturlige fænomener som fx vulkanudbrud, skovbrand, afdampning af planter osv. eller kan skyldes menneskernes aktiviteter som fx landbrug, transport, energiproduktion ved afbrænding af fossile- samt biobrændsler.

Tabellen nedenunder giver en oversigt over de mest almindelig forurenende stoffer, hvor de kommer fra og hvilke skade de kan forvolde.

Oversigt over forurenende stoffer /52/

Navn(e)

Kemisk formel

Vigtigste kilder i Danmark

Miljøproblem

Svovldioxid

SO2

Kraft- og fjernvarmeværker

Forsuring

Svovlbrinte

H2S

Landbrug, fiskeindustri

Forsuring

Kvælstofoxider

NOx

Vejtransport, anden transport, kraft- og fjernvarmeværker

Forsuring, overgødskning

Kuldioxid

CO2

Kraft- og fjernvarmeværker, vejtransport, anden
transport

Øget drivhuseffekt

Kulilte

CO

Vejtransport og anden transport

Fotokemisk luftforurening

Metan

CH4

Landbrug

Øget drivhuseffekt,
fotokemisk luftforurening

Øvrige flygtige
organiske forbindelser

NMVOC

Vejtransport, brug af
opløsningsmidler, skov

Fotokemisk luftforurening

Flygtige organiske
forbindelser
(metan + NMVOC)

VOC

Vejtransport, brug af
opløsningsmidler, skov, landbrug

Fotokemisk luftforurening

Lattergas

N2O

Landbrug

Øget drivhuseffekt

Ammoniak

NH3

Landbrug

Overgødskning

Tungmetaller

As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn

Kraft og fjernvarmeværker

(specielt affaldsforbrænding)

 

 

Naturgas er den mindst forurenende af de fossile brændsler: Kul, olie og naturgas. Ved forbrænding udleder naturgas 25-30% mindre CO2 end olie og 30-50% mindre end kul. Ud over den relativt lave CO2 udledning har naturgas en meget ren forbrænding, og naturgassen kan bane vejen for udbredelsen af biogas, der er CO2 neutralt.
Se i tabellen for at sammenligne de forskellige fossile brændsler og deres udledning af CO2.

Udledning fra forskellige fossile brændsler /17/

 Fossilt brændsel

kg CO2/GJ*

 Index  % mindre COifht kul NOx SO2  VOC
 Stenkul  95.00  100  0 109  37,0  1,5
 Fuelolie  78,00  82  17 109  308,0  3,0
 Naturgas (Nordsø)  56,78  60  40  97  0,3  2,0
 Biobrændsel  -  -  -  -  -  -
 Halm og træ  0  0  100  69  1,7  3,3
 Biogas  0  0  100 540 19,2 14

*brændselsækvivalenter

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017