Mine værktøjer
Du er her: Forside Miljøpåvirkning Emissioner fra naturgassektoren Kuldioxid

Kuldioxid (CO2)

CO2 er et naturligt slutprodukt, som dannes ved forbrænding af fossile brændsler. Brændslets kulstof iltes til CO2, mens brændslets brintindhold omdannes til vand. Den absolut vigtigste kilde til CO2-emission er brændselsforbrug til energiformål. 

CO2-emissionen pr. energi enhed afhænger af forholdet mellem brændslets brint- og kulstofindhold. Lette brændsler (højt brintindhold) udsender derfor mindre CO2 pr. energienhed end tunge brændsler. CO2 dannes ligeledes ved forbrænding og biologisk nedbrydning af organisk materiale (træ, halm, mv.). Biobrændsler regnes CO2-neutrale, idet der ved forbrænding af disse frigøres netop den mængde kulstof, som planterne har optaget under væksten. I forbindelse med håndteringen af biobrændsler (såning, høst, transport, mv.) kan disse tillægges en mindre CO2-emission. CO2-emissionen for forskellige brændsler er vist i tabellen nedenfor:

Energi- og CO2-indhold i energivarer /123/, /125/ og /42/

 

Energi-indhold [GJ/ton]

CO2-indhold [kg/GJ]

Naturgas [GJ/1000 m3]

39,6

56,78

LPG

46,0

65,0

Bygas2 [GJ/1000 m3]1)

19,4

56,78

Fuelolie

40,7

78,0

Dieselolie

42,7

74,0

Kul, elværker

24,4

95,0

Kul i øvrigt

26,5

95,0

Koks

29,3

108,0

Halm

14,5

102,0 2)

Skovflis

9,3

102,0

Brænde, løvtræ [GJ/m3]

8,15

102,0

Brænde, nåletræ [GJ/m3]

6,52

102,0

Træpiller

17,5

102,0

Træaffald

14,7

102,0

Biogas [GJ/1000 m3]

23,0

83,6

Bioolie 3)

36,6

74,0

Affald

10,5

17,6+94,5 4)1) Bygas2 er i tabellen beregnet ud fra gennemsnits naturgaskvalitet i 2007 fra Energinet.dk og blanding af naturgas med atmosfærisk luft i forholdet 49/51 %.

2) For biomassebrændsler halm, biogas, osv. gælder at de er CO2 neutrale, se kursivt.

3) Oplysningerne på bioolie er fra Øko-Tech Energi APS / 2006

4) For affald er der en CO2 emissionskoefficient for ikke biologisk nedbrydelige og det  biologisk nedbrydelige fossil andel i brændsel (affaldet)

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017