Mine værktøjer
Du er her: Forside Miljøpåvirkning Emissioner fra naturgassektoren Kvælstofilter

Kvælstofilter (NO, NO2, N2O)

Nitrøse gasser, nitrogenoxider, blanding af kvælstofoxider NO, NO2 og N2O. NOx bidrager til luftforurening og er en vigtig bestanddel af fotokemisk smog. Nitrogenoxider er giftige, og er dannet i mange processer, hvor luften reagerer med brændbart materiale ved høj temperatur.

Det væsentlige miljøskadelige effekter er forsuring og gødning. 

Dannelse af kvælstofmonoxid (NO) og kvælstofdioxid (NO2) ved forbrænding sker ved tre forskellige mekanismer: 

1.      reaktion af luftens kvælstof og ilt ved høj temperatur (termisk NO);

2.      reaktion af luftens kvælstof med kulbrinter, efterfulgt af reaktion med ilt (prompt NO);

3.      reaktion af det kemisk bundne kvælstof i brændslet (brændsels NO).

Ved naturgasforbrænding er kun de første to mekanismer af betydning, da naturgas ikke indeholder kemisk bundet kvælstof.

Ved forbrænding af naturgas i kedler består røggassens NOx-indhold typisk af 90-95 % NO og 5-10 % NO2. I røggassen fra gasmotorer kan NO2 dog udgøre op til 50 % af NOx-indholdet. Normalt vil der også dannes ca. 0,1-1 ppm N2O (lattergas).

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017