Mine værktøjer

Metan (CH4)

Metan forekommer i jordens atmosfære fra naturlige kilder, fx biologiske nedbrydningsprocesser og fra menneskeskabte (anthropogene) aktiviteter som fx produktion af naturgas og brydning af kul. Metankoncentrationen i atmosfæren er i dag ca. 1,7 ppm, hvilket er ca. dobbelt så meget som før industrialisering.

Metan er hovedbestanddelen af naturgas, men findes (eller dannes) også fra de øvrige fossile brændstoffer.  Metan dannes endvidere ved biologiske processer (forrådnelsesprocesser, hvor der ikke er ilt til stede). Moser, lossepladser og våde områder (specielt rismarker) er store kilder til metan. Drøvtyggende dyr er en anden stor kilde til metan, idet der frigives store mængder metan fra dyrenes tarme.  

Den vigtigste kilde til antropogen metan- og lattergasudledning er landbrug; men affaldsbehandling bidrager også væsentligt til udledningen af metan /10/. Udslip af metan i forbindelse med naturgasanvendelse knytter sig primært til produktion og distribution, men også i mindre grad til ufuldstændig forbrænding af naturgassen /73/. 

Der sker en emission af CH4 ved afbrænding af såvel fossile brændsler som biobrændsler. Udledningen er i høj grad afhængig af teknologien. Modsat kedler og turbiner udleder gasmotorer relativt store mængder metan (1,5-2 % af brændslet). Drivhuseffektpotentialet (GWP - Global Warming Potential), som bliver opgjort i kg CO2, er 25 for metan for en 100-årig tidshorisont /18/. 

Ifølge nye FN´s klimapanels (IPCC) 5. klimarapport fra 2013 /35/ er GWP for metan for en 100-årig tidshorisont er forhøjet til 28. 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017