Mine værktøjer

NMVOC

Non-methane volatile organic compounds (NMVOCs) eller flygtige organiske forbindelser ekskl. metan (NMVOC)

Ikke-metan flygtige organiske forbindelser (NMVOC) er en lang række kemisk forskellige forbindelser, såsom benzen, ethanol, formaldehyd, cyclohexan, 1,1,1-trichlorethan eller acetone. 

NMVOC er identiske med flygtige organiske forbindelser (VOC), men uden metan. Metan er udelukket i luftforurening sammenhænge, fordi det ikke er skadeligt. Men metans lave reaktivitet og dermed lang livetime i atmosfæren, gør det imidlertid til en vigtig drivhusgas.

Emissionen af  NMVOC stammer fra mange forskellige kilder og kan opdeles i to hovedgrupper: Ufuldstændig forbrænding og fordampning. Hovedkilderne til NMVOC-emissioner fra ufuldstændige forbrændingsprocesser er brændeovne, vejtrafik og andre mobile kilder, som national sejlads og ikke vejgående maskiner. Køretøjer til vejtransport er fortsat den største bidragsyder, selvom emissionerne er faldet siden introduktionen af biler med katalysator i 1990. Emissionerne fra fordampning stammer hovedsageligt fra landbrug, anvendelse af opløsningsmidler og udvinding, lagring og transport af olie og gas. De totale menneskeskabte emissioner er faldet med 50 % fra 1990 til 2014, primært som følge af øget brug af biler med katalysator og reducerede emissioner fra anvendelse af opløsningsmidler /44/.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017