Mine værktøjer

Polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH)

PAH’er dannes især ved forbrænding af brændsler, som indeholder aromatiske forbindelser. Også forbrænding af naturgas, som næsten ikke indeholder aromatiske komponenter, kan dog give anledning til PAH-dannelse. Dette sker ved ufuldstændig forbrænding (for lidt luft eller for lav temperatur).

Polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH) er en gruppe organiske forbindelser der emitteres til luften i forbindelse med forbrænding af fossile og naturlige brændsler fx i biler, ved energiproduktion og ved skovbrande. I luften forekommer PAH på to former: dels bundet til partikler og dels i gasform. Formen afhænger af damptrykket for den pågældende PAH og af atmosfærens temperatur.

Der er mange forskellige kilder til PAH (ofte kaldes for tjærestoffer) i miljøet. I langt de fleste tilfælde skal de imidlertid først dannes – enten ved naturlige processer som vulkanudbrud og skovbrande, eller ved menneskelig aktivitet. Som eksempler kan nævnes brændeovne, kul- og gasfyrede anlæg, kulforgasningsanlæg, anlæg til tjære- og asfaltproduktion,olieraffinaderier, kraft- og varmeværker, affaldsforbrændingsanlæg, afbrænding af fx halm i landbruget og afbrænding af haveaffald. Dertil kommer trafik på vandet og landjorden og i luften/56/.

PAH er kendt som mutagene stoffer, som er mistænkt for at være kræftfremkaldende for dyr og mennesker. Et af stofferne - benz(a)pyren - har fået særlig opmærksomhed, fordi det kan fremkalde kræft selv i små mængder.

Det totale udslip af PAH i Danmark har været kraftigt stigende i perioden 2000-2007 som følge af øget brug af brændeovne og -fyr.  Derimod er koncentrationen af PAH i trafikerede gader faldet imellem 1994 og 2004, formentlig som følge af forbedrede dieselmotorer /65/.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017