Mine værktøjer
Du er her: Forside Miljøpåvirkning Miljøeffekter Næringssaltbelastning

Næringssaltbelastning

Udledninger af næringssalte (kvælstof og fosfor) til vandmiljøet fører til øget algevækst. Når algerne dør og nedbrydes, bruges der ilt. En stærkt øget algevækst kan derfor føre til iltsvind: Algerne synker til bunden og nedbrydes ved at forbruge ilten i bundlaget. Hvis friskt iltrigt vand fra overfladen ikke når bundlagene, vil iltkoncentrationen nær bunden gradvist reduceres, indtil de organismer, der lever ved bunden, flytter sig eller dør.

Årsagen til iltsvindet, der er fundet i søers bundlag og kystvande er næringssaltbelastning. Næringssaltbelastning kan således defineres som ”en berigelse af vandmiljøet med næringssalte, der fører til en øget produktion af plankton, alger og højere akvatiske planter" /32/. 

Stoffer, som indeholder kvælstof og fosfor i en biologisk tilgængelig form, klassificeres derfor som potentielt medvirkende til næringssaltbelastning.

De vigtigste luftbårne emissioner, som bidrager til næringssaltbelastning, er oxider af NOx, som overvejende udsendes fra forbrændingsprocesser, og ammoniak, NH3, der især udsendes fra aktiviteter i landbruget.

Landbruget er den vigtigste kilde til udledning af kvælstof, men udvaskning af kvælstofoxider fra energiprocesser og transport udgør også en væsentlig belastning.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017