Mine værktøjer
Du er her: Forside Referencer

Referencer

/1/ Energipolitisk redegørelse 2012

http://www.ens.dk/da-dk/politik/dansk-klima-og-energi-politik/regeringensklimaogenergipolitik/sider/redeg%C3%B8relser.aspx

/2/ Klimakommissionens samlede rapport, Grøn energi. 28‐09‐2010

/3/  www.ens.dk

/4/ Baggrundsrapporter:

http://www.ens.dk/da-DK/Politik/Dansk-klima-og-energi-politik/klimakommissionen/klimakommissionensrapport/baggrundsrapporter/Sider/Forside.aspx

/5/ Low carbon 2050: http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm

 /6/ www.iea.org

 /7/ www.bp.com

/8/ Earth System Research Laboratory

/9/ NO. 101: DENMARK'S NATIONAL INVENTORY REPORT 2014

/10/ Energistatistik 2015, www.ens.dk

/11/ http://envs.au.dk/videnudveksling/luft/emissioner/greenhouse-gases/methane/

/12/ Drivhusgasser, Danmarks Miljøundersøgelser 2009 Aarhus Universitet

/13/ Udvikling i emissioner af CH4, N2O, CO, NMVOC og partikler 1990-2024, Energinet.dk  

/14/ Miljørapport 2010, Baggrundsrapport, Energinet.dk

/15/ Danmarks olie- og gasproduktion 2012, Energistyrelsen

/16/ Danmarks olie- og gasproduktion 2015 (trinsvise udgivelse af rapport), Energistyrelsen

/17/ Energinet.dk 

/18/ Environment Canada  http://eu2012.dk/en

/19/ Denmark's National Inventory Report 2013. Emission Inventories 1990-2011

/20/ IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007

/21/ Gasselskabsundersøgelser i perioden 1985-1988 (AGI-gasprojekt nr. 87.102-103))

/22/ B. Finnedal, T. Iversen. Fremtidig naturgasanvendelse i industrien. Røggaskøling, materialevalg og røggasafkast. dk-Teknik, 1990

/23/ Renere luft – den danske indsats, Miljøstyrelsen, 2003

/24/ Indsatskort for kemikalieuheld (Carbondioxid), Beredskabsstyrelsen, www.kemikalieberedskab.dk

/25/ Lugtgener fra stationære gasmotorer, Projektrapport, DGC, August 1998

/26/ Den fremtidige anvendelse af gasinfrastrukturen, Energistyrelsen marts 2014, ISBN 978-87-93071-66-7

/27/ Indsatskort for kemikalieuheld (Formaldehyd), Beredskabsstyrelsen, www.kemikalieberedskab.dk

/28/ Indsatskort for kemikalieuheld (Acetaldehyd), Beredskabsstyrelsen, www.kemikalieberedskab.dk

/29/ Indsatskort for kemikalieuheld (Metan), Beredskabsstyrelsen, www.kemikalieberedskab.dk

/31/ Indsatskort for kemikalieuheld, Nitrøse gasser, Beredskabsstyrelsen, www.kemikalieberedskab.dk

/32/ Miljønyt nr. 77, 2005 Påvirkningskategorier, normalisering og vægtning i LCA

/33/ M. Hauschild (red.): Baggrund for miljøvurdering af produkter. Miljøstyrelsen og Dansk Industri, København, 1996.

/34/ Nr. 189: Danmark Nationale opgørelse 2015 og 2016. Emissionsopgørelser 1990-2014

/35/ IPCC’s 5. klimarapport fra 2013

/36/ Baggrundsnotat F: IPCC retningslinjer for drivhusgasudledninger

/37/ J. Jensen, J.de Wit. Hvad lugter det af? Gasteknik 2, 12-13, 1997.

/38/ J. Jensen, M. Nielsen, J. de Wit, P.G. Kristensen: Lugtgener fra fra stationære gasmotorer. Fjernvarmen 11, 37-41, 1998

/39/ Om lugt og lugtopfattelse. eurofins Danmark. www.eurofins.dk 

 /40/ Incinereringsanlæg (IC-anlæg) Nordborg kraftvarmeværk. Sydenergi, Aabenraa, januar 2000

/41/ Kilder til jordforurening med tjære, herunder benzo)a)pyren i Danmark. Miljøprojekt nr. 728, 2002, Miljøstyrelsen. www.mst.dk

 /42/ Nr. 145Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE. Emission inventories from the base year of the protocols to year 2013. www.dce.au.dk

 /43/ NR. 171: DANMARKS NATIONALE OPGØRELSER 2015. EMISSIONSOPGØRELSER 1990-2013,  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

/44/ Nr. 183: Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE. Emission inventories from the base year of the protocols to year 2014.http://www.dce.au.dk

/45/ Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten;(Luftkvalitetsbekendtgørelsen), nr. 1326 af 21/12/2011

/46/ Målinger fortaget af Dansk Teknologisk Institut for Dansk Naturgas, 1996

/47/ Metode- og datagrundlag til miljørapport, Energinet.dk, 2015

/48/ Miljørapport for dansk el og kraftvarme — sammenfatning for statusåret 2015, Energinet.dk 

/49/ Emissionskortlægning for decentralkraftvarme 2007, delrapport 5, udarbejdet af DMU, (Energinet.dk, miljøprojekt nr. 07/1882, 2010)

/50/ Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007, delrapport 4, udarbejdet af DGC, (Energinet.dk, miljøprojekt nr. 07/1882, 2010)

/51/ Grøn Velfærdspolitik, Natur- og Miljøpolitisk redegørelse 2015, ISBN nr. 978-87-93352-00-1

/52/ J.B. Illerup, M. Winther, E. Lyck, J. Fenger: Hvor kommer luftforureningen fra? - Fakta om kilder, stoffer og udvikling. Temarapport nr. 29, Danmarks Miljø Undersøgelser, Roskilde, 1999. www.dmu.dk

/53/ Udvikling i emissioner af SO2 og NOx fra 1990 til 2024, Notat fra Energinet.dk, 2015 

/54/ Afgiftsvejledning 2016, PWC, ISBN: 87-91837-51-0

/55/ Udvikling i emissioner af CH4, N2O, CO, NMVOC og partikler 1990-2024, Notat fra Energinet.dk, 2015 

/56/ Tjærestoffer, Danmarks Miljøundersøgelser 2006
 

 /57/ L. Van Gruijthuijsen. Metaller i naturgas, DGC Projektrapport, 2001

 /58/ J.H. Hansen, J. Jensen. Målinger af metaller i dansk naturgas. Teknisk note nr. 5 Dansk Gasteknisk Center, Hørsholm

/59/ J. Jensen: PAH-målinger på villakedler (målerapport). Dansk Gasteknisk Center, Hørsholm, 1993

/60/ B. Karll, P.G. Kristensen, M. Nielsen, H. Iskov, P.Glarborg, A.B Bendtsen, K. Dam-Johansen. Lean-burn engines UHC emission reduction. Dansk Gasteknisk Center, Hørsholm, 1999.

/61/ Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk

/62/ P. Løfstrøm. Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission. Faglig Rapport fra Danmarks Miljø Undersøgelser, nr. 327. 2000  

/63/ M. Nielsen, J. de Wit. Røggaskondensat ved naturgasfyring i kedler samt gasmotorer. Dansk Gasteknisk Center, Hørholm, 2000.

/64/ J. de Wit et al. Katalytisk reduktion af metan/UHC i røg fra lean-burn gasmotorer. Dansk Gasteknisk Center, Hørsholm, 1999.

/65/ Institut for miljøvidenskab

/66/ M. Ørtenblad. Udvaskning af formaldehyd fra gasmotorrøggas. DGC rapport, marts 2004

/67/ Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 81, Projection of SO2, NOx, NMVOC, NH3 and particle emissions - 2012-2035

/68/ Gaskvalitet, Energinet.dk

/69/ Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk

 /70/ UNEP. Intergovernmental Panel on Climate Change, www.ipcc.ch

/71/ US Department and Commerce. Earth System Research  Laboratory, Trends in Atmospheric Carbon Dioxid

/72/ International Energy statistics,  www.eia.gov

/73/ Carbon Dioxide Information Analysis Center. Current Greenhouse Gas Concentreation http://cdiac.ornl.gov/pns/current_ghg.html

/74/ www.efkm.dk

/75/ Katalytisk reduktion af metan/UHC i røg fra lean-burn gasmotorer,  EFP 1323/96-0001 Reduktion af luftforurening fra naturgasfyrede lean-burn motorer til kraftvarmeproduktion, Maj 1999, DGC med flere. 

/76/ Forbedret sikkerhed mht. uforbrændt under start/stop af KV-gasmotorer, rapport, september 2008, Jan de Wit, Steen D. Andersen og Danny M. Lovett, DGC

/77/ Faster CHP gas engine start with less emission - project report 2, september 2007 Torben Kvist Jensen, DGC

/78/ Lean-Bum Engines UHC Emission Reduction,  EFP 1323/96-0002, Part 2, DGC med flere, 1999

/79/ Den fremtidige anvendelse af gasinfrastrukturen, Energistyrelsen 2014

/84/ Vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentlige spilde-vandsanlæg. Vejledning nr. 9617 af 01/12/2002

/129/ At-vejledning Grænseværdier for stoffer og materialer C.0.1, august 2007

 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017